Formulář F14 - Oprava (oznámení změn nebo dodatečných informací)

Název formuláře Oprava (oznámení změn nebo dodatečných informací)
Číslo jednací ve SpSl OU-6482/90-2023
ID ve SpSl OUF230001065
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: F2023-005693


Směrnice 2014/24/EU

Směrnice 2014/23/EU

Směrnice 2014/25/EU

Upozornění: Pokud by jakékoliv opravené nebo přidané informace vedly k zásadní změně podmínek stanovených v původním oznámení, bude nutné prodloužit původní lhůty nebo zahájit nové řízení.

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

 (jak je uvedeno v původním oznámení)

I.1) Název a adresa 1

Úřední název:
IČO: 2
Poštovní adresa:
Obec:
Kód NUTS:
PSČ:
Země:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Fax.:
Internetové adresy
Hlavní adresa: (URL)
Adresa profilu zadavatele: (URL)

Oddíl II: Předmět

 (jak je uvedeno v původním oznámení)

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název:
Spisové číslo: 2
II.1.2) Hlavní kód CPV:
Doplňkový kód CPV: 1, 2
II.1.3) Druh zakázky
II.1.4) Stručný popis:

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení:

02.02.2023

VI.6) Odkaz na původní oznámení

Původní oznámení zaslané prostřednictvím 7
Jinak:
Přihlašovací jméno do aplikace TED eSender: 7
Přihlašovací jméno zákazníka aplikace TED eSender: 7
Odkaz na oznámení: 7
(rok a číslo dokumentu)
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S:
Datum odeslání původního oznámení: 7
(dd.mm.rrrr)

Oddíl VII: Změny

VII.1) Informace, které mají být opraveny nebo přidány

VII.1.1) Důvod změny 7
VII.1.2) Text, který má být opraven v původním oznámení 1
(uveďte prosím vždy příslušný oddíl a číslo odstavce původního oznámení)

Číslo oddílu:
Část zakázky č.: 2
Místo v textu, které má být změněno:
Namísto:
Čtěte:

Číslo oddílu:
Část zakázky č.: 2
Místo v textu, které má být změněno:
Namísto
Hlavní kód CPV:
Doplňkový kód CPV: 2
Čtěte
Hlavní kód CPV:
Doplňkový kód CPV: 2

Číslo oddílu:
Část zakázky č.: 2
Místo v textu, které má být změněno:
Namísto:
Datum:
(dd.mm.rrrr)
Místní čas:
(hh:mm)
Čtěte:
Datum:
(dd.mm.rrrr)
Místní čas:
(hh:mm)

Číslo oddílu:
Část zakázky č.: 2
Místo v textu, které má být změněno:
Namísto:
Datum:
(dd.mm.rrrr)
Místní čas:
(hh:mm)
Čtěte:
Datum:
(dd.mm.rrrr)
Místní čas:
(hh:mm)

VII.2) Další dodatečné informace: 2

Odpovědností veřejného zadavatele/zadavatele je zajistit soulad s právem Evropské unie a veškerými platnými právními předpisy.
1 prosím opakujte, kolikrát je třeba
2 je-li to relevantní
7 povinné informace, které nemají být zveřejněny