Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601011039068


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Ostravská univerzita v Ostravě
Identifiakční číslo:
61988987
Poštovní adresa:
Dvořákova 7
Obec:
Ostrava
PSČ:
701 03
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 597091026
K rukám:
Mgr. Renáta Holínková
       
E-mail:
renata.holinkova@osu.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
https://www.osu.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.osu.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Dynamický nákupní systém na standardní tiskařské služby pro Ostravskou univerzitu v Ostravě
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 15 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Ostrava
Kód NUTS
CZ080
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek standardní tiskařské služby, a to v rozsahu: - letáky, plakáty, postery; - studijní opory (např. skripta, sylaby); - monografie, sborníky, časopisy. Předmět konkrétních veřejných zakázek zadávaných v DNS bude specifikován vždy v zadávací dokumentaci k jednotlivé zakázce vyhlašované v rámci zavedeného DNS.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
30 000 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
79810000-5
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Zadavatel chce ušetřit náklady a zefektivnit proces zadávacího řízení na standardní tiskařské služby od vyhlášení veřejné zakázky do získání plnění a současně nechce potenciální dodavatele zatěžovat administrativou nad nejnutnější možnou míru. Za tímto účelem chce zadavatel zadávat veřejné zakázky na standardní tiskařské služby pouze elektronicky pomocí dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“). Veřejná zakázka na zavedení DNS bude vypsána v otevřeném řízení a jako nadlimitní z důvodu stanovení předpokládané hodnoty dle § 12 až 16 zákona. Některé z jednotlivých dodávek budou financovány z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.
Popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek standardní tiskařské služby, a to v rozsahu: - letáky, plakáty, postery; - studijní opory (např. skripta, sylaby); - monografie, sborníky, časopisy. Předmět konkrétních veřejných zakázek zadávaných v DNS bude specifikován vždy v zadávací dokumentaci k jednotlivé zakázce vyhlašované v rámci zavedeného DNS.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Realizace zavedení DNS na standardní tiskařské služby a realizace zadávání každé jednotlivé veřejné zakázky v DNS je nutnou podmínkou dosažení potřeb zadavatele. Veřejná zakázka tedy přispěje k naplnění výše uvedených potřeb zadavatele v plné míře.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: Zadavatel předpokládá splnění veřejné zakázky po dobu trvání DNS, tzn. po dobu 4 let od zavedení (tj. cca do září 2020).
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Platební podmínky budou stanovovány vždy pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému ve smyslu § 95 zákona.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=915.
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://portal.gov.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://portal.gov.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://portal.gov.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
24/05/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh