Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl OU-69375/90-2021
ID ve SpSl OUF210000737Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dispečerský systém pro LF OU
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka dispečerského systému, tedy simulovaného prostředí sestávajícího z potřebného HW, informačního systému operačního řízení ZZS, integrovaných prostředků radiové komunikace, telefonního systému a vybavení posádky pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Cílem je vytvořit pracoviště co nejvěrněji simulující činnosti operačního střediska vč. navázaných technologií a spolupráce s posádkou ZZS v terénu, tedy simulované pracoviště posádky dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366.

Dodaný systém musí odpovídat přiložené specifikaci a musí podporovat veškeré procesy operačního řízení ZZS, stejně jako by šlo o systém pro ostrý provoz ZZS, jako je příjem tísňových výzev a datových zpráv, podporu odborné přednemocniční neodkladné péče, setkávacího systému, PPNP, TANR, TAPP, systém First responder v simulovaném režimu apod. Systém zdravotnické dokumentace (ZD) musí umět zpracovat položky minimálně v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 – Sdílené číselníky a přenášená data mezi systémem OŘ a ZD a sdílet uvedené číselníky.

Před předáním dispečerského systému proběhne testovací provoz v délce deseti pracovních dnů.

Účastník ve své nabídce předloží harmonogram realizace dodávky a zapojení předmětu plnění, kde budou definovány hlavní fáze realizace projektu, kritické milníky, odpovědné osoby, případně subjekty.

Součástí předmětu veřejné zakázky je doprava dispečerského systému na místo plnění vč. vykládky, manipulace, kompletní montáže a ustavení na místo určené zadavatelem, uvedení zařízení a všech jeho součástí do plnohodnotného provozu, zaškolení pověřených pracovníků, popis funkčnosti zařízení a systémů z pohledu uživatele tak, aby byl uživatel schopen práce s předmětem plnění (pokud je předmět plnění integrován s jiným systémem, bude dokumentace obsahovat i popis napojení předmětu plnění na další systém v rozsahu nezbytném z hlediska práce uživatele), popis předmětu plnění z hlediska jeho zapojení do stávající infrastruktury a informačního systému (rozhraní a služby) včetně popisu jeho správy a údržby a popis administrativních úloh a možných nastavení systému. Všechny uvedené doklady musí být v českém jazyce v tištěné nebo elektronické podobě.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.osu.cz) na adrese konkrétní zakázky
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 02.09.2021 10:00
Datum zahájení: 21.07.2021 10:01
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: